Đối diện các 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̀𝐚 đ𝐚̉𝐨 dưới đây, người dân 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́𝐜, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 theo nhằm tránh mất tiền

Đối diện các 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̀𝐚 đ𝐚̉𝐨 dưới đây, người dân 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́𝐜, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 theo nhằm tránh mất tiền

25 Tháng Bảy, 2023 Nguyen Minh 0

Đối diện các 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̀𝐚 đ𝐚̉𝐨 dưới đây, người dân 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́𝐜, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 theo nhằm tránh mất tiền —— #ttv11 #tayninhtv […]