Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hạt Kiểm lâm huyện Tân Châu thông báo 𝐭𝐢̀𝐦 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐚̣̂𝐭, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐢 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 không có người nhận của 04 vụ việc

Hạt Kiểm lâm huyện Tân Châu thông báo 𝐭𝐢̀𝐦 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐚̣̂𝐭, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐢 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 không có người nhận của 04 vụ việc

Hạt Kiểm lâm huyện Tân Châu thông báo 𝐭𝐢̀𝐦 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐚̣̂𝐭, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐢 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 không có người nhận của 04 vụ việc

📢 📢 Hạt Kiểm lâm huyện Tân Châu thông báo 𝐭𝐢̀𝐦 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐚̣̂𝐭, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐢 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 không có người nhận của 04 vụ việc 👇 👇
——
#ttv11 #tayninhtv #truyenhinhtayninh #hatkiemlamtanchau

Bài viết nổi bật

Bài viết mới